Правила та умови
Правила та умови надання послуг:

1. Терміни і загальні положення.
1.1. Послуги - набір послуг, що надаються Продавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Продавця адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://misstruthor.tilda.ws , яка є офіційним джерелом інформування Покупців про Продавця і послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти даного Договору.
1.5. Покупець - фізична особа, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Продавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Продавець і Покупець.
1.7. Продукт - виражений у формі он-лайн курсу, комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Покупцю інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до предмету вивчення, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

2. Предмет договору.
2.1. Продавець приймає на себе зобов'язання надати Покупцеві продукт на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти та здійснити оплату Продукту.
2.2. Покупець зобов'язується оплатити Продавцю вартість Продукту, який їм купується.
2.3. Сторони погоджуються, що Продавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Покупцем Продукту, придбаних у Продавця, в своїй діяльності.
2.4. Ніякі претензії за результативністю застосування Покупцем, отриманих в результаті перегляду Продукту, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Продавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Покупця.


3. Умови надання послуг.
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді Продукту.
3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Покупцем вартості Продукту і означає повне і беззастережне прийняття Покупцем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Покупця під Договором.
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Продавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.
3.4. Порядок акцепту:
3.4.1. Покупець читає інформацію про Продукт на сайті Продавця і знайомиться з умовами оплати.
3.4.2. Після прочитання інформації Покупець оформляє заявку на Продукт і переходить на сторінку оплати, де здійснює оплату.
3.4.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Покупця від Договору неприпустимий.

4. Права і обов'язки Продавця:
4.1. Продавець має право:
4.1.1. Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
4.2. Продавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Покупцю консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору.
4.2.2. Інформувати Покупця про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Покупця при отриманні послуг.

5. Права і обов'язки Покупця.
5.1. Покупець має право:
5.1.1. Отримати Продукт після його успішної оплати.

5.2. Покупець зобов'язується:
5.2.1. Своєчасно внести оплату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.
5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.
5.2.3. Утриматися в процесі вивчення Продукту від дій, які:
5.2.3.1. можуть перешкодити іншим Покупцям отримати інформацію до придбання Продукту і брати участь у вивченні Продукту.
5.2.3.2. принижують честь, гідність, ділову репутацію Продавця, інших покупців, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
5.2.3.3. використання аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Продукту або без такої.

6. Вартість послуг і порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Покупцю за цим Договором становить загальну суму сплаченого Продукту.
6.2. Вартість Продукту визначається Продавцем і розміщується на Сайті Продавця.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Покупцем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця або за допомогою оплати на сайті.
6.4. Продавець має право не повертати кошти сплачені Покупцем за Продукт.

7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. ПОСЛУГИ ПРОДАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ПРОДАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ГАРАНТІЇ, ЩО ВИТІКАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ПРОДАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ ПОКУПЦЯ ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. ПОКУПЕЦЬ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.
7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Продавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані:
а) з доступом Покупця до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання;
б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або
в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Покупця або інформації.
7.4. Покупець погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Продавцем за доступну плату.
7.5. Покупець погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.
7.6. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Продукту не в особистих цілях, поширення матеріалів Продукту в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, і вимагати від Покупця компенсацію в розмірі $ 2000 США.

8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.
9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. По згоді сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
9.1.3. У випадках порушення Покупцем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Обробка персональних даних.
10.1. Покупець підтверджує, що добровільно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т . Д.) в базі персональних даних Продавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Покупець дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.
10.2. Покупець підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. Термін дії оферти.
11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Продавця і діє до моменту її відкликання Продавцем.
11.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Продавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. Інтелектуальна власність.
12.1. Продавець надає Покупцеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Покупцеві можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Покупець отримав письмовий дозвіл Продавця на їх використання в інших цілях.
12.2. Використання Послуг не дає Покупцеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

13. Заключні положення.
13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Продавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
13.3. Акцептуємо дану Оферту Покупець погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Покупець також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
13.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.


По питанням правил та умов звертайтесь:

E-mail: miss.truthor@gmail.com
Instagram

© Айсель Сафарова 2020
Made on
Tilda